توربالی (4 شب ساحل+  3شب جنگل) با پرواز ماهان ویژه تابستان 98

توربالی (4 شب ساحل+ 3شب جنگل) با پرواز ماهان ویژه تابستان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 600 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,120 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 230 دلار
DLX POOL Access
توضیحات : DLX POOL Access
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 690 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,300 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 220 دلار
DLX POOL Access
توضیحات : DLX POOL Access
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 695 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,315 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 235 دلار
DLX - premier
توضیحات : DLX - premier
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 785 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,495 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 225 دلار
DLX - premier
توضیحات : DLX - premier
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 785 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,495 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 520 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 245 دلار
Grand-DLX pool access
توضیحات : Grand-DLX pool access
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 785 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,495 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 510 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 240 دلار
Luxury - DLX pool access
توضیحات : Luxury - DLX pool access
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 830 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,580 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 255 دلار
DLX- Garden villa
توضیحات : DLX- Garden villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 880 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,685 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 515 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 240 دلار
Luxury - Premier
توضیحات : Luxury - Premier
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 880 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,685 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 525 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 245 دلار
Grand - Premier
توضیحات : Grand - Premier
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 880 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,685 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 525 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 245 دلار
Grand-Premier
توضیحات : Grand-Premier
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 920 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,760 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 245 دلار
DLX - Garden villa
توضیحات : DLX - Garden villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 920 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,790 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 475 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 240 دلار
DLX - Premier
توضیحات : DLX - Premier
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 920 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,760 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 245 دلار
DLX-Garden villa
توضیحات : DLX-Garden villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 920 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,790 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 475 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 240 دلار
DLX- Premier
توضیحات : DLX- Premier
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 940 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,800 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 260 دلار
DLX-Private pool Villa
توضیحات : DLX-Private pool Villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,015 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,955 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 650 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 270 دلار
Grand - Garden villa
توضیحات : Grand - Garden villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,015 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,955 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 635 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 260 دلار
Luxury-Premier
توضیحات : Luxury-Premier
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,015 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,955 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 650 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 270 دلار
Grand - Garden Villa
توضیحات : Grand - Garden Villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,015 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,955 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 635 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 260 دلار
Luxury - Garden Villa
توضیحات : Luxury - Garden Villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,030 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,980 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 250 دلار
DLX-Private pool Villa
توضیحات : DLX-Private pool Villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,125 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 2,175 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 650 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 270 دلار
Grand-Private pool Villa
توضیحات : Grand-Private pool Villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,125 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 2,175 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 640 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 265 دلار
Luxury-Private pool Villa
توضیحات : Luxury-Private pool Villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 1,160 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 2,245 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 690 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 230 دلار
Leisure-Private pool Villa
توضیحات : Leisure-Private pool Villa
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 2,045 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان + 4,015 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان + 1,010 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان + 365 دلار
Garden villa-Private pool Villa
توضیحات : Garden villa-Private pool Villa
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • ویزا
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد .

به دلیل وجود نوسانات ارزی، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود. 

60 دلار بابت ویزا دریافت می گردد.

خدمـات تـور:

. پرواز رفت و برگشت ماهان و به مقصد کوالالامپور و پرواز داخلی به فرودگاه دنپاسار (در صورت درخواست امکان رزرو پرواز  قطر و امارات وجود دارد).

. یک گشت نیم روزی با ناهار.

. ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی.

. هفت شب اقامت در هتل به همراه صبحانه .

. بیمه مسافرتی

. سیمکارت برای هر اتاق

. ویزای توریستی 

شرایط کنسلی : 

کنـسلی بعد از رزرو سوخت کامل می باشد

 لطفـا به نکات زیـر تـوجه فـرمـایید :

1-     نرخ هتل برای نوزاد (کودک 0 تا 2 سال) مبلغ 60 دلار می باشد.

2-     هتل های AYANA و RIMBA  در ماه AUG شامل سور شارژ می باشد نرخ را با کانتر مربوطه چک بفرمایید.

3-     هرگونه مالیات توریستی در کشور مقصد طبق قانون هتل داری برعهده مسافر میباشد.

4-     هتل چارتر بوده، قابل استرداد نبوده و غیر قابل تغییر می باشد.

5-     سقف مبلغ بیمه 10 هزار یورو میباشد.

6-     داشتن پاسپورت جداگانه برای تمامی مسافرین در هر رده سنی الزامی می باشد .

7-     به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق می گیرد .

8-     طبق قوانین هواپیمایی، مسئولیت کنترل گذرنامه از هرلحاظ (حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده ی آژانس درخواست کننده و مسافر می باشد.  

9-     اخذ ویزای اندونزی حداقل 7 روز و حداکثر 14 روز کاری زمان میبرد و در صورت ریجکت شدن یا تاخیر در صدور ویزا شرکت آرزوی آسمان آبی هیچگونه مسئولیتی را نمیپذیرد.

     مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزا:

1-     اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر.

2-     دو قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید جدید (متفاوت از گذرنامه).

3-     بلیط رفت و برگشت هواپیما به مقصد بالی.

4-     کپی کارت ملی.

5-     کپی تمام صفحات شناسنامه.

6-     تمکن مالی یا پرینت حساب سه ماهه با حداقل مانده 10 میلیون تومان به ازای هر نفر.

  • گواهی تمکن مالی یا پرینت حساب باید به زبان انگلیسی باشد و بانک صادر کننده آن را مهر کند.
  • پاسپورت باید حداقل دو صفحه سفید برای چاپ ویزا داشته باشد.
  • کپی شناسنامه ، کارت ملی ، رزرو هتل و پرواز حتما باید روی برگه های جداگانه و در قطع A4 باشد.

7-     برای افراد مجرد سپردن ضمانت نامه بانکی شخص ثالث به مبلغ 10 میلیون تومان الزامی میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql