تور کوش آداسی 6شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

تور کوش آداسی 6شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
Superior Land View
توضیحات : Superior Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
Club Room
توضیحات : Club Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
Superior Sea View
توضیحات : Superior Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
DLX Main Land
توضیحات : DLX Main Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
DLX Main Sea
توضیحات : DLX Main Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,990,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Main Building
توضیحات : STD Main Building
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Land View
توضیحات : STD Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Garden
توضیحات : STD Garden
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
7,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
Standard Sea
توضیحات : Standard Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
STD Land View
توضیحات : STD Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
side Sea view
توضیحات : side Sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
Efes STD Sea View
توضیحات : Efes STD Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
std
توضیحات : std
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ نوزاد ، 400.000 تومان می باشد. 

به دلیل نوسانات ارزی، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود. 

ویژه تاریخ 9 شهریور


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql