تور آنتالیا 6 شب با پرواز قشم ایر ویژه آبان 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز قشم ایر ویژه آبان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
Standard room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
Superior
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
5&6 Pax
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
4Pax
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
standard Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
Elegance Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,450,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,090,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

کودک زیر دو سال 300.000 تومان می باشد.

ویژه تاریخ 23 آبان 98

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz