تور مالزی (4شب کوالالامپور +3شب پنانگ) با پرواز ماهان ویژه زمستان 98

تور مالزی (4شب کوالالامپور +3شب پنانگ) با پرواز ماهان ویژه زمستان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • ترانسفر بین شهری
  • سیم کارت
  • بیمه مسافرتی
  • بلیط رفت و برگشت

توضیحات

ویژه زمستان 98

نرخ کودک زیر دو سال 600.000 هزار تومان می باشد.

پرواز و هتل بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزينه تور در زمان رزرواسيون ضروري مي باشد.

نرخ تور براساس پایین ترین نرخ هواپیمایی ماهان میباشد. در صورت پر شدن این کلاس پروازی مبلغ تور افزایش می یابد.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql