تور استانبول 2 شب با پرواز اطلس ویژه آذر 98

تور استانبول 2 شب با پرواز اطلس ویژه آذر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
STD ROOM (FATIH) STD ROOM (FATIH)
توضیحات : STD ROOM (FATIH) STD ROOM (FATIH)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
STD ROOM (FATIH)
توضیحات : STD ROOM (FATIH)
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,355,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,885,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,285,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,885,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,355,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,235,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,355,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,355,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,195,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,235,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,955,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,475,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,635,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,355,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,355,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,425,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,755,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,425,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,425,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,425,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,805,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,885,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,595,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,033,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,903,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,608,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,098,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,225,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,225,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,345,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,635,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,755,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,635,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,865,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد.

ویژه تاریخ های رفت 16 تا 23 آذر ماه 98

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql