تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه آذر 98

تور استانبول 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه آذر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,160,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد.

ویژه 13 و 15 الی 19 آذر ماه 98

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

این پکیج در تاریخ 13 آذر مبلغ 300.000 هزار تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 15  ام آذر مبلغ 100.000 هزار تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 17  ام آذر مبلغ 200.000 هزار تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 18 آذر مبلغ 300.000 هزار تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ19 آذر مبلغ 400.000 تومان افزایش نرخ دارد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql