تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 11 دی 98

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 11 دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,184,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,008,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,382,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,678,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,064,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,382,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,064,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,396,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,523,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,678,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,064,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,466,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,665,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,679,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,121,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,536,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,805,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,749,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,149,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,536,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,805,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,678,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,149,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,959,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,652,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,011,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,318,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,221,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,183,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,293,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,453,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,433,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,614,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,715,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,537,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,433,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,614,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,715,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,537,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,433,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,614,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,715,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,537,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,553,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,902,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,765,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,644,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,574,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,902,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,786,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,594,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,644,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,046,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,622,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,694,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,765,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,672,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,694,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,189,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,477,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,786,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,706,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,477,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,856,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,704,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,621,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,856,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,735,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,621,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,735,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,117,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,053,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,869,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,117,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,196,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,898,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,196,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,848,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,208,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,196,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,845,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,258,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,196,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,898,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,329,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,926,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,066,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,264,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,873,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,292,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,436,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,641,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,226,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,378,700 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,507,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,641,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,367,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,377,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,507,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,641,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,367,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,376,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,859,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,461,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,518,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,504,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,949,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,546,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,705,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,086,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,495,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,856,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,987,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,093,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,988,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,054,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,621,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,244,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,623,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
62,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 11 دی ماه 98

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql