تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

تور کوالالامپور ویژه نوروز 99(تاریخ رفت:25 اسفند ماه)

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql