تور استانبول 5 شب با پرواز قشم ایر ویژه نوروز 99

تور استانبول 5 شب با پرواز قشم ایر ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه نوروز 99( تاریخ رفت: 26 اسفند الی 11 فروردین)

نرخ کودک زیر 2 سال 450.000 تومان می باشد.

این پکیج در تاریخ 6 فروردین 1.400.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ های 28و29اسفند 5 فروردین  1.500.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ های 1و2 فروردین 1.600.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 3 فروردین 1.650.000 تومان افزایش نرخ دارد .

این پکیج در تاریخ 4 فروردین 1.550.000 تومان افزایش نرخ دارد .

این پکیج در تاریخ های 27 اسفند 7و9 فروردین 1.250.000 تومان افزایش نرخ دارد .

این پکیج در تاریخ های 8و10و11 فروردین 1.150.000 تومان افزایش نرخ دارد .

واریز مبلغ 70% مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامی است.

با توجه به نوسانات ارزی اخیر، نرخ نهایی هنگام خرید با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql