تور استانبول | ویژه زمستان 1400 | پرواز قشم ایر

تور استانبول | ویژه زمستان 1400 | پرواز قشم ایر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,380,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,460,000 تومان
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,380,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,760,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,030,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,870,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,030,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,710,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,950,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,030,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,110,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,020,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,660,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,110,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,110,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,120,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز قشم ایر، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

ساعت رفت و برگشت پرواز: 10:30 به 14:30

نرخ کودک بدون تخت 3/700/000 تومان می باشد

نرخ کودک زیر دو سال 590/000 تومان می‌باشد.

تست رایگان PCR درب منزل

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

رفت  20 اسفند طبق پکیج

رفت 18و19 اسفند +200/000

رفت 14 اسفند و مابقی تاریخ ها تا خروج 23 اسفند +400/000


مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz