تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
146,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
156,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
156,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
159,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
169,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
165,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
170,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
172,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
180,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
185,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
149,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
183,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
193,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
202,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
158,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
164,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
216,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
130,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
187,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
133,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
209,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
140,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
211,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
144,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
241,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
152,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
281,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
156,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
289,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
156,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
262,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
158,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
225,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
182,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
324,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
103,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
198,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
373,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
111,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
209,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
357,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
116,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
339,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
654,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
181,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:
- بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ترکیش - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - بیمه مسافرتی (زیر 60 سال) - راهنماي فارسی زبان

توضیحات:
- نرخ کودك بدون تخت 20.990.000 تومان و نرخ کودك زیر 2 سال 2.990.000 تومان می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql