تور آنتالیا | ویژه رفت 9 اردیبهشت

تور آنتالیا | ویژه رفت 9 اردیبهشت

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
162,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
134,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
231,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ،تیلویند ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 11/۹۹۰/۰۰۰ تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql