تور مارماریس | ویژه مرداد 1402

تور مارماریس | ویژه مرداد 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,480,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,640,000 تومان
BUNGALOW
توضیحات : BUNGALOW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,320,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
MAIN LAND
توضیحات : MAIN LAND
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,000,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,780,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,040,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,740,000 تومان
SEA SIDE
توضیحات : SEA SIDE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,420,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,900,000 تومان
SIDE SEA VIEW
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
SEA SIDE
توضیحات : SEA SIDE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,120,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,460,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,500,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,280,000 تومان
SIDE SEA VIEW
توضیحات : SIDE SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,660,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,220,000 تومان
GARDEN VIEW
توضیحات : GARDEN VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,950,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات

- 6 شب اقامت در هتل

- بلیط رفت و برگشت

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- راهنمای فارسی زبان

- بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

توضیحات

- نرخ بچه بدون تخت 16.990.000 تومان و نت می باشد.

- نرخ کودکان زیر ۲ سال 2.200.000 تومان و نت می باشد.

-**در صورت درخواست صندلی بیزنس مبلغ 3 میلیون تومان به پکیج اضافه می شود**

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql