تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
140,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,290,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
166,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,290,000 تومان
STD SEA
توضیحات : STD SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
137,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,290,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
140,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,290,000 تومان
DLX SEA
توضیحات : DLX SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
177,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
170,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
178,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
177,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
123,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
214,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
140,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
246,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی معراج - 6 شب در هتل با خدمات کامل -ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی  (زیر 60 سال)

*****

توضیحات :

- نرخ کودک بدون تخت 9.900.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان و نت می باشد .

- کنترل اعتبار پاسپورت به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql