تور پاتایا | ویژه نوروز 1403 | رفت 1 و 6 و 8 فروردین

تور پاتایا | ویژه نوروز 1403 | رفت 1 و 6 و 8 فروردین

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
77,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
103,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
147,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
105,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
148,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
106,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز فلای دبی- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql