تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403 | رفت 3 فروردین

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403 | رفت 3 فروردین

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
2ADL+2CHD
توضیحات : 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
2ADL+2CHD
توضیحات : 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,800,000 تومان
SEA SIDE
توضیحات : SEA SIDE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,100,000 تومان
SEA
توضیحات : SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,300,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
139,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,690,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,900,000 تومان
DLX SEAVIW
توضیحات : DLX SEAVIW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
159,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,490,000 تومان
SUPERIOR SEA VIEW
توضیحات : SUPERIOR SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
168,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
SUITE SWIM UP 4PAX
توضیحات : SUITE SWIM UP 4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
183,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
125,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
194,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
143,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
205,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,990,000 تومان
LUXURY LAGOON SUITE
توضیحات : LUXURY LAGOON SUITE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
146,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
211,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,500,000 تومان
DELUXE INFINITY ROOM
توضیحات : DELUXE INFINITY ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
148,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
235,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین پگاسوس ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 36/500/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql