تور پوکت | ویژه نوروز 1403 | رفت 25 اسفند و 3 فروردین

تور پوکت | ویژه نوروز 1403 | رفت 25 اسفند و 3 فروردین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
64,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
65,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,500,000 تومان
DELUXE
توضیحات : DELUXE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,700,000 تومان
DLX SEAVIEW
توضیحات : DLX SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,400,000 تومان
SUPERIOR
توضیحات : SUPERIOR
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,300,000 تومان
DELUXE
توضیحات : DELUXE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,500,000 تومان
DLX POOL VIEW
توضیحات : DLX POOL VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
91,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,700,000 تومان
POOL VIEW
توضیحات : POOL VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
91,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,900,000 تومان
DELUXE
توضیحات : DELUXE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
91,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
92,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
95,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,300,000 تومان
PREMIER COMFY
توضیحات : PREMIER COMFY
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
95,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,300,000 تومان
DLX POOL VIEW
توضیحات : DLX POOL VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
96,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,000,000 تومان
OCEAN
توضیحات : OCEAN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
100,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
100,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
155,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
107,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
163,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
110,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
166,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
112,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
172,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
115,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,500,000 تومان
SUP GARDEN
توضیحات : SUP GARDEN
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
180,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
119,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
129,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
199,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
129,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,900,000 تومان
DLX SEAVIEW
توضیحات : DLX SEAVIEW
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


پرواز سلام ایر تهران - پوکت - تهران، 8 شب اقامت در هتل، ترانسفر فرودگاهی، ویزای تایلند و بیمه نامه

مدارک مورد نیاز ویزا :
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار از زمان سفر، یک قطعه عکس ۶۰۴ (جدید) - کپی شناسنامه و کارت ملی - بلیط رفت و برگشت - تاییدیه رزرو هتل - بیمه مسافرتی - اصل تمکن مالی به زبان لاتین با حداقل موجودی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ( به ازای هر نفر )

(۱) هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه بوده و به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد .

(۲) پروازها و کلیه هتل ها پس از رزرو غیر قابل استرداد و یا کنسلی می باشند .

(3) در مورد هزینه بیمه افراد بالای ۶۵ سال ، لطفا با مسئولین فروش هماهنگ نمایید.

(4) در صورتی که اداره مهاجرت تایلند به هر دلیلی از ورود مسافر به تایلند جلوگیری نماید ،هزینه هتل به صورت کامل سوخت می گردد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql