تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
168,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
181,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
146,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
176,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
118,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
181,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
128,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
219,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
147,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
252,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
150,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
259,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
191,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
333,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
101,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین پگاسوس ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان، اقامت در هتل به مدت 6 شب و7 روز، بیمه مسافرتی

***

نرخ کودک بدون تخت 19.690.000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 1.990.000 تومان است. 

***

برای افراد بالای 60 سال، هزینه بیمه به عهده مسافر و الزامی است


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql