تور تایلند | ۷ شب پوکت | پرواز مستقیم ماهان | ویژه بهار 1403

تور تایلند | ۷ شب پوکت | پرواز مستقیم ماهان | ویژه بهار 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
63,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
146,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql