تور تفلیس | ویژه تابستان 1403

تور تفلیس | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
ECO
توضیحات : ECO
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,230,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

قیمت کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 11.500.000 تومان و قیمت نوزاد 890.000 تومان می باشد

همراه داشتن بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی، واچر هتل، وجه نقد (به ازای هر روز اقامت هر نفر 100 دلار)

خدمات: لبیط رفت و برگشت، استقبال وترانسفر فرودگاهی، اقامت در هتل،بیمه مسافرتی

**

صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد

پرواز ها و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد

برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می  باشد لطفا با کانتر چک شود

مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هر نوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر می باشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql