رومینگ بین الملل

رومینگ بین الملل

همراه اول

 "روشن نمودن گوشی برای مشترکین همراه اول ۱۰۰% رایگان می باشد."
 
تعرفه های فیروزه ای رومینگ
   
ارسال
 پیامک
دریافت
 پیامک
مکالمه
با ایران
مکالمه
داخلی
مکالمه
 دریافتی
نام 
کشور 
۶۰۰۰
رایگان
۳۵۵۰۰
۱۳۱۰۰
۱۳۳۰۰
عربستان
۱۵۰۰
رایگان
۴۵۰۰
۲۵۰۰
۳۰۰۰
عراق
۱۵۰۰
رایگان
۶۰۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰
امارت
۱۰۰۰
رایگان
۳۵۰۰
۳۵۰۰
۳۵۰۰
ترکیه
۱۰۰۰
رایگان
۳۰۰۰
۳۰۰۰
۲۲۰۰
افغانستان
۱۰۰۰
رایگان
۴۰۰۰
۴۰۰۰
۶۰۰۰
آذربایجان
۱۰۰۰
رایگان
۴۰۰۰
۴۰۰۰
۶۰۰۰
مالزی
۵۹۰۰
رایگان
۳۹۲۰۰
۱۴۸۰۰
۱۷۷۰۰
هند

*  تعرفه ها به ریال می باشد.

*  مکالمات رند به دقیقه می شود.

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql