تور پاتایا با پرواز عمان ایر 7 شب ویژه نوروز 98

تور پاتایا با پرواز عمان ایر 7 شب ویژه نوروز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 138 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 224 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 138 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 88 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 160 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 266 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 152 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 94 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 174 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 296 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 166 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 94 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 180 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 310 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 174 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 102 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 180 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 310 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 102 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 194 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 338 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 180 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 102 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 210 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 366 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 110 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 216 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 380 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 194 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 110 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 238 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 424 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 224 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 116 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 246 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 438 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 230 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 124 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 246 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 438 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 230 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 124 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 246 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 438 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 230 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 124 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 260 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 466 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 238 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 124 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 260 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 466 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 246 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 130 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 266 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 480 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 246 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 130 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 266 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 480 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 246 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 130 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 280 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 510 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 138 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 288 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 524 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 138 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 316 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 580 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 288 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 144 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 316 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 580 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 296 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 144 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 338 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 624 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 310 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 152 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 360 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 666 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 330 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 160 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 360 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 666 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 324 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 160 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 388 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 724 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 360 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 174 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 410 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 766 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 366 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 180 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 480 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 910 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 438 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 202 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 502 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 952 دلار
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان + 460 دلار
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 210 دلار
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 530 دلار
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان + 1,010 دلار
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان + 224 دلار
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
 • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
 • 2قطعه عکس زمینه سفید رنگی 4*3
 • کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
 • کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • تمکن مالی برای هر نفر به مبلغ4 میلیون تومان
خدمات آژانس
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت در هتل با صبحانه
 • گشت شهری
 • ویزا
 • بیمه مسافرتی
 • گشت شهری

توضیحات

نرخ کودک زیر دو سال 1.000.000 تومان + 44 دلار می باشد. 

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql