تور تفلیس 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه پاییز 98

تور تفلیس 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه پاییز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,165,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,165,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
3 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,045,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,045,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,135,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,135,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,605,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,215,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,605,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,215,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,965,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,965,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,485,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,045,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,045,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,485,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,525,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,485,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,535,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,265,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,575,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,575,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,045,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,045,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,875,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,605,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,605,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,900,015 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,435,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,915,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,385,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,205,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,435,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,095,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,205,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,435,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,675,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,385,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,875,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000  تومان می باشد.

ویژه 19 آبان  الی 10 آبان

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql