تور آنتالیا 6 شب با پرواز ایران ایر ویژه 18 مرداد 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز ایران ایر ویژه 18 مرداد 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,315,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,295,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

کودک زیر دو سال 300.000 تومان می باشد.

- پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql