تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس تابستان 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس تابستان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,485,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,605,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,675,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,765,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,065,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,205,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,365,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,975,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,215,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,675,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,075,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,225,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,225,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,325,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,675,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,975,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,905,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,165,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,485,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,725,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,725,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,765,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,765,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,215,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,875,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,885,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,895,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,775,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,115,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,115,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,205,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,915,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,415,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 8 و 9 شهریور

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz