تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس تابستان 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس تابستان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,755,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,415,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,525,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,525,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,765,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,025,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,065,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,325,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,215,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,625,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,365,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,315,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,375,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,860,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,825,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,965,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,225,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,225,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,325,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,675,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,015,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,925,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,420,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,015,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,165,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,635,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,975,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,125,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,335,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,915,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,335,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,915,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,725,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,335,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,915,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,475,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,155,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,475,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,725,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 14-15-16 شهریور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql