تور کوش آداسی 6شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

تور کوش آداسی 6شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Land
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Land
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
Superior Land View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
Superior Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
Club Room
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Land
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
DLX Main Land
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
DLX Main Sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Land
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Land
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Land
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Garden
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Land View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
Standard Sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
9,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Sea
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
STD Land View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
std
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
side Sea view
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,750,000 تومان
Efes STD Sea View

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ نوزاد ، 400.000 تومان می باشد. 

به دلیل نوسانات ارزی، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود. 

ویژه تاریخ 16 شهریور

** پکیج در تاریخ 16 شهریور شامل 200.000 تومان افزایش نرخ خواهد داشت.**

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz