تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,520,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,730,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,840,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,960,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,860,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,950,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,570,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,760,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
8,260,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 22  شهریور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql