copy-تور کوش آداسی 6شب با پرواز قشم ایر ویژه تابستان 98

copy-تور کوش آداسی 6شب با پرواز قشم ایر ویژه تابستان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,520,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
Superior Land View
توضیحات : Superior Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
Superior Sea View
توضیحات : Superior Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
Club Room
توضیحات : Club Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
DLX Main Land
توضیحات : DLX Main Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
DLX Main Sea
توضیحات : DLX Main Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Land
توضیحات : STD Land
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Garden
توضیحات : STD Garden
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Land View
توضیحات : STD Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
Standard Sea
توضیحات : Standard Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
9,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Sea
توضیحات : STD Sea
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
std
توضیحات : std
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
STD Land View
توضیحات : STD Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
side Sea view
توضیحات : side Sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,590,000 تومان
Efes STD Sea View
توضیحات : Efes STD Sea View
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ نوزاد ، 400.000 تومان می باشد. 

به دلیل نوسانات ارزی، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود. 

ویژه تاریخ 15 و 16 شهریور


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql