تور کوش آداسی 5 شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

تور کوش آداسی 5 شب با پرواز قشم ایر ویژه شهریور 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,310,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
28,900,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,670,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Land View
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Land View
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,910,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Club Room Land View
توضیحات : Club Room Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Main Builing Deluxe Land View
توضیحات : Main Builing Deluxe Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Main Builing Deluxe Sea View
توضیحات : Main Builing Deluxe Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Superior Land View
توضیحات : Superior Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Superior Sea View
توضیحات : Superior Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Land View
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD Garden view
توضیحات : STD Garden view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD Land View without Balcony
توضیحات : STD Land View without Balcony
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Land View
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD Sea view
توضیحات : STD Sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Sea View
توضیحات : Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Land View
توضیحات : Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Side Sea View without Balcony
توضیحات : Side Sea View without Balcony
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,470,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Efes STD Land View
توضیحات : Efes STD Land View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
Efes STD Side Sea View
توضیحات : Efes STD Side Sea View
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,890,000 تومان
EFES STD SEA VIEW
توضیحات : EFES STD SEA VIEW
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ نوزاد ، 400.000 تومان می باشد. 

به دلیل نوسانات ارزی، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود. 

ویژه تاریخ 30 شهریور

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql