تور دبی 3 شب با پرواز  ماهان ویژه اسفند 98

تور دبی 3 شب با پرواز ماهان ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,750,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,420,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,810,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,180,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,120,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,320,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه اسفند 98

نرخ کودک زیر دو سال  1.220.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql