تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 1 مهر 98

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql