تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه مهر98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه مهر98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 7 مهر 98

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql