تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,360,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,650,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 7 مهر 98

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql