تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه مهر 98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه مهر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,080,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,160,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,500,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,760,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,880,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,180,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,940,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,150,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,780,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,720,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,890,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,270,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 27  مهر 98

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz