تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه مهر 98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه مهر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,130,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,230,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,440,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,530,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,910,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,030,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,190,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,440,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,930,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,870,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,420,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 22 و 24  مهر 98

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz