تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه مهر 98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه مهر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,170,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,040,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,680,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 28  مهر 98

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql