تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

تور کوالالامپور 7شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,520,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,580,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,070,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,240,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,040,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,280,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,140,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .

ویژه 21  مهر 98

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql