تور آنتالیا 6 شب با پرواز قشم ایر ویژه آبان 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز قشم ایر ویژه آبان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,260,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,330,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,410,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,780,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,530,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,350,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,130,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
ANEX ROOM
توضیحات : ANEX ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,280,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
SUPERIOR
توضیحات : SUPERIOR
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
5&6 Pax
توضیحات : 5&6 Pax
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
4PAX
توضیحات : 4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
ELEGANCE ROOM
توضیحات : ELEGANCE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,700,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,130,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,480,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,340,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

کودک زیر دو سال 300.000 تومان می باشد.

ویژه تاریخ 30 آبان 98

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql