تور آنتالیا 6 شب با پرواز قشم ایر ویژه آبان 98

تور آنتالیا 6 شب با پرواز قشم ایر ویژه آبان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,510,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,580,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,160,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,720,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,230,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
ANEX ROOM
توضیحات : ANEX ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,000,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
SUPERIOR
توضیحات : SUPERIOR
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
5PAX
توضیحات : 5PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
PAX 5/6
توضیحات : PAX 5/6
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,210,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,290,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
4PAX
توضیحات : 4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROMM
توضیحات : STD ROMM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
4PAX
توضیحات : 4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM/NO Trp
توضیحات : STD ROOM/NO Trp
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
NO Trp STD
توضیحات : NO Trp STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
ELEGANCE ROOM
توضیحات : ELEGANCE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,800,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,880,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,480,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,330,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,510,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,970,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,440,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,190,000 تومان
STD ROOM
توضیحات : STD ROOM
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

کودک زیر دو سال 300.000 تومان می باشد.

- پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

ویژه تاریخ 9 آبان 98

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql