copy-تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

copy-تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه پاییز 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,200,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,320,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,630,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,920,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,550,000 تومان
services& suites
توضیحات : services& suites
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,050,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,500,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,760,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,758,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.
نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql