تور تفلیس 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه 27 آبان 98

تور تفلیس 4 شب با پرواز قشم ایر ویژه 27 آبان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,540,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,730,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
18,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
210,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,840,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,540,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,960,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,640,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,740,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

نرخ کودک زیر 2 سال 490.000  تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

به دلیل نوسانات ارزی ، نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.
مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql