تور دبی 3 شب با پرواز امارات ویژه پاییز و زمستان 98

تور دبی 3 شب با پرواز امارات ویژه پاییز و زمستان 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,682,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira Stardandr Room
توضیحات : Deira Stardandr Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,527,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,737,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,545,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,223,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,778,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,620,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,744,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,744,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,937,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,944,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,951,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,978,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,910,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,098,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,999,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,374,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,061,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,189,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Premium Room
توضیحات : Deira - Premium Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,123,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,314,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,629,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,324,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,636,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,414,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,158,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,376,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Sheikh Zayed - Studio Room
توضیحات : Sheikh Zayed - Studio Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,731,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,573,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,351,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,769,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,809,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,546,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Superior Room
توضیحات : Deira - Superior Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,277,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,406,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,872,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,298,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Premium Room شب اضافه : دو تخته ۴۴۸,۰۰۰ یک تخته ۸۹۵,۰۰۰ کودک با تخت ۲۶۵,۰۰۰
توضیحات : Deira - Premium Room شب اضافه : دو تخته ۴۴۸,۰۰۰ یک تخته ۸۹۵,۰۰۰ کودک با تخت ۲۶۵,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,448,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,966,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,208,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,461,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,986,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,131,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,586,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,235,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Superior Room شب اضافه : دوتخته ۵۰۵,۰۰۰ یک تخته ۱,۰۰۹,۰۰۰
توضیحات : Deira - Superior Room شب اضافه : دوتخته ۵۰۵,۰۰۰ یک تخته ۱,۰۰۹,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,613,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,297,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,795,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,634,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,338,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,836,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Premium Room شب اضافه : دو تخته ۵۲۴,۰۰۰ یک تخته ۱,۰۴۰,۰۰۰ کودک با تخت ۴۴۲,۰۰۰
توضیحات : Deira - Premium Room شب اضافه : دو تخته ۵۲۴,۰۰۰ یک تخته ۱,۰۴۰,۰۰۰ کودک با تخت ۴۴۲,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,641,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,349,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,836,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Avani Room شب اضافه : دو تخته ۵۴۲,۰۰۰ یک تخته ۱,۰۷۸,۰۰۰ کودک با تخت ۳۶۰,۰۰۰
توضیحات : Deira - Avani Room شب اضافه : دو تخته ۵۴۲,۰۰۰ یک تخته ۱,۰۷۸,۰۰۰ کودک با تخت ۳۶۰,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,359,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,737,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,535,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,098,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Deluxe Room شب اضافه : دو تخته ۶۱۲,۰۰۰ یک تخته ۱,۲۲۳,۰۰۰ کودک با تخت ۵۰۵,۰۰۰
توضیحات : Deira - Deluxe Room شب اضافه : دو تخته ۶۱۲,۰۰۰ یک تخته ۱,۲۲۳,۰۰۰ کودک با تخت ۵۰۵,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,779,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,628,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,526,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,793,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,649,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,836,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Aloft Room شب اضافه : دو تخته ۵۹۹,۰۰۰ یک تخته ۱,۱۹۲,۰۰۰ کودک با تخت ۴۴۲,۰۰۰
توضیحات : Deira - Aloft Room شب اضافه : دو تخته ۵۹۹,۰۰۰ یک تخته ۱,۱۹۲,۰۰۰ کودک با تخت ۴۴۲,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,903,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,866,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,491,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Standard Room
توضیحات : Deira - Standard Room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,089,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,239,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,057,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Classic Room شب اضافه : دو تخته ۶۸۱,۰۰۰ یک تخته ۱,۳۶۲,۰۰۰ کودک با تخت ۵۰۵,۰۰۰
توضیحات : Deira - Classic Room شب اضافه : دو تخته ۶۸۱,۰۰۰ یک تخته ۱,۳۶۲,۰۰۰ کودک با تخت ۵۰۵,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,165,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,394,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,442,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Deira - Classic Room شب اضافه : دو تخته ۷۴۴,۰۰۰ یک تخته ۱,۴۸۱,۰۰۰ کودک با تخت ۳۸۵,۰۰۰
توضیحات : Deira - Classic Room شب اضافه : دو تخته ۷۴۴,۰۰۰ یک تخته ۱,۴۸۱,۰۰۰ کودک با تخت ۳۸۵,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,172,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,415,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,836,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Sheikh Zayed - Superior Room - Charge 25-29 Nov DBL 55 AED SNG 110 AED شب اضافه : دوتخته ۷۷۶,۰۰۰ یک تخته ۱,۵۴۴,۰۰۰
توضیحات : Sheikh Zayed - Superior Room - Charge 25-29 Nov DBL 55 AED SNG 110 AED شب اضافه : دوتخته ۷۷۶,۰۰۰ یک تخته ۱,۵۴۴,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,393,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,849,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,496,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,056,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Sheikh Zayed - Faimont Room شب اضافه : دو تخته ۹۵۸,۰۰۰ یک تخته ۱,۹۱۶,۰۰۰ کودک با تخت ۵۷۴,۰۰۰
توضیحات : Sheikh Zayed - Faimont Room شب اضافه : دو تخته ۹۵۸,۰۰۰ یک تخته ۱,۹۱۶,۰۰۰ کودک با تخت ۵۷۴,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,098,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,491,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,531,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,992,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Sheikh Zayed - Deluxe Room شب اضافه : دو تخته ۱,۱۰۳,۰۰۰ یک تخته ۲,۲۰۰,۰۰۰ کودک با تخت ۴۹۲,۰۰۰
توضیحات : Sheikh Zayed - Deluxe Room شب اضافه : دو تخته ۱,۱۰۳,۰۰۰ یک تخته ۲,۲۰۰,۰۰۰ کودک با تخت ۴۹۲,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,531,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,992,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,995,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,367,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,512,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Sheikh Zayed - Deluxe Room - Charge 25-30 Nov DBL 215 AED SNG 430 AED شب اضافه : دو تخته ۹۴۶,۰۰۰ یک تخته ۱,۸۹۱,۰۰۰ کودک با تخت ۶۵۶,۰۰۰
توضیحات : Sheikh Zayed - Deluxe Room - Charge 25-30 Nov DBL 215 AED SNG 430 AED شب اضافه : دو تخته ۹۴۶,۰۰۰ یک تخته ۱,۸۹۱,۰۰۰ کودک با تخت ۶۵۶,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,014,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,091,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,560,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Palm Juemirah - Superior Room شب اضافه : دو تخته ۱,۰۱۵,۰۰۰ یک تخته ۲,۰۳۰,۰۰۰ کودک با تخت ۳۷۲,۰۰۰
توضیحات : Palm Juemirah - Superior Room شب اضافه : دو تخته ۱,۰۱۵,۰۰۰ یک تخته ۲,۰۳۰,۰۰۰ کودک با تخت ۳۷۲,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,014,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,091,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,919,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,138,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,340,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,442,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,029,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,569,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,908,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Ras Al Khaimah - Deluxe Room Garden Veiw - Charge 1-9 Nov DL 115 AED SNG 230 AED شب اضافه : دو تخته ۱,۷۲۷,۰۰۰ یک تخته ۳,۲۹۵,۰۰۰
توضیحات : Ras Al Khaimah - Deluxe Room Garden Veiw - Charge 1-9 Nov DL 115 AED SNG 230 AED شب اضافه : دو تخته ۱,۷۲۷,۰۰۰ یک تخته ۳,۲۹۵,۰۰۰
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,543,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,293,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,908,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
2,442,000 تومان
Ras Al Khaimah - Premium Room Garden Veiw - Charge 1-9 Nov DBL 165 AED SNG 330 AED شب اضافه : دو تخته ۱,۸۸۵,۰۰۰ یک تخته ۳,۶۱۰,۰۰۰
توضیحات : Ras Al Khaimah - Premium Room Garden Veiw - Charge 1-9 Nov DBL 165 AED SNG 330 AED شب اضافه : دو تخته ۱,۸۸۵,۰۰۰ یک تخته ۳,۶۱۰,۰۰۰
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بیمه مسافرتی

توضیحات

ویژه پاییز و زمستان  98 ( 10 آذر الی 16 دی ماه )

اولین تاریخ ورود مسافر : 10 آذر ماه  1398
آخرین تاریخ خروج مسافر : 16 دی ماه 1398
 ( ترانسفر فرودگاهی شامل تورهای 3 شب به بالا انجام پذیر می باشد )
ترانسفر رایگان بر روی پروازهای ترمینال 1 ، 2 و 3 که از ساعت 10 صبح لغایت 22:00 باشد ، انجام می پذیرد
مبنای محاسبات پکیج ، برروی پرواز ماهان و قیمت هر نفر بزرگسال 1.970.000 تومان ، هر نفر کودک 1.476.000 تومان و نوزاد 197.000 تومان می باشد .
لازم به ذکر است ، از آپریل سال 2014 قانون مالیات توریستی در تمامی هتل های امارات اعمال می شود ، که این مالیات بصورت مستقیم از مسافر دریافت می گردد .
هتل 2 و 3 ستاره هر شب بابت هر اتاق 10 درهم
هتل 4 ستاره هر شب بابت هر اتاق 15 درهم
هتل 5 ستاره هر شب بابت هر اتاق 20درهم


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql