تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,084,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,000,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,908,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,282,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,578,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,964,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,225,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,282,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
3,964,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,296,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,423,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,578,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
3,964,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,366,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,565,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,579,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,021,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,436,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,705,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,649,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,049,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,436,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,705,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,578,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,049,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,859,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,552,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
4,911,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,218,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,121,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,083,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,193,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,353,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,050,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,333,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,514,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,615,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,437,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,333,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,514,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,615,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,437,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,453,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,802,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,665,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,544,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,474,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,802,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,686,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,494,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,544,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,946,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,522,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,946,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,665,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,572,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,377,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,686,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,606,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,685,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,377,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,756,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,604,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,826,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,521,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,756,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,635,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,826,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,521,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,635,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,953,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,769,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,017,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,096,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,230,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
4,798,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,108,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,096,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,748,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,108,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,096,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
4,745,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,125,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,966,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,164,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,773,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,192,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,336,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,541,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,126,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,278,700 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,407,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,541,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,267,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,277,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,407,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,541,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,267,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,276,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,759,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,361,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,600,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,418,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,404,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,849,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,446,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,986,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,395,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,756,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,887,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,993,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,888,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,954,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,521,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,144,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,523,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
61,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه پاییز و زمستان 98

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد .


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql