تور بالی 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

تور بالی 7 شب با پرواز ماهان ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,650,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,110,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,810,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
11,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,080,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,950,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,550,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,940,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,950,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,900,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,770,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,570,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,770,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,920,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,980,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
140,100,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,450,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,380,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,800,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
14,370,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,610,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,610,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
13,460,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,270,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,870,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,630,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,620,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
12,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,850,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,270,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
16,430,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,140,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
17,410,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,150,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
15,870,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
13,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,600,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
14,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,310,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
18,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
14,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • ویزا
  • ترانسفر فرودگاهی
  • گشت شهری
  • بیمه مسافرتی
  • سیم کارت
  • اقامت در هتل با صبحانه
  • لیدر محلی

توضیحات

تور بالی نوروز 99 

پرواز و هتل به صورت چارتر و غير قابل استرداد می‌باشد
قيمت ها به ريال می‌باشد و پرداخت 70% کل هزينه تور در زمان رزرو ضروری است
نرخ کودک زير 2 سال 3.000.000 تومان می‌باشد.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql