تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس ویژه نوروز 99

تور آنتالیا 6 شب با پرواز سان اکسپرس ویژه نوروز 99

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
STD
توضیحات : STD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
std room
توضیحات : std room
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
SIDE SEA
توضیحات : SIDE SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,890,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
sea view
توضیحات : sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,690,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,490,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,690,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,790,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,390,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
SUITE SEA
توضیحات : SUITE SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,490,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,590,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,190,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,990,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
12,290,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه نوروز 99( تاریخ های رفت : 28 اسفند الی 13 فروردین)

کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql