تور کیش3 شب با پرواز ماهان و معراج ویژه آذر 98

تور کیش3 شب با پرواز ماهان و معراج ویژه آذر 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,245,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,245,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
550,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

کودک زیر 2 سال 150000 تومان می باشد.

ویژه 22 الی 25  آذر

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql