تور کیش 3 شب با پرواز کاسپین و زاگرس ویژه بهمن 98

تور کیش 3 شب با پرواز کاسپین و زاگرس ویژه بهمن 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,090,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,315,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
630,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس
  • بلیط رفت و برگشت
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه بهمن ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال، 150.000 تومان می باشد. 

پرداخت 70% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz