تور استانبول 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه اسفند 98

تور استانبول 3 شب با پرواز قشم ایر ویژه اسفند 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,850,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,570,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,900,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,930,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,990,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
1,940,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,020,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,110,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,970,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,980,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,220,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,080,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,070,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,030,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,740,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,170,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,250,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,880,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,430,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,150,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,120,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,240,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,500,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,400,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,550,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,440,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,350,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,640,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,710,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,450,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,820,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,300,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,260,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,200,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,560,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,660,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,330,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
2,860,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,250,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
3,010,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
1,540,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • بیمه مسافرتی
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • لیدر فارسی زبان
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 6و7و8و9و10و11 اسفند ماه 98

نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.

این پکیج در تاریخ 7 اسفند 150.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 8 اسفند 50.000 تومان افزایش نرخ دارد.

این پکیج در تاریخ 11 اسفند 100.000 تومان افزایش نرخ دارد.

پرداخت 50% مبلغ تور در هنگام رزرو الزامی می باشد.

نرخ نهایی با کانتر مربوطه چک شود.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz