تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 1 دی 98

تور کوالالامپور 7 شب با پرواز ماهان ویژه 1 دی 98

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,674,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,590,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,498,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,872,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,168,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,554,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,872,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,554,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,886,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,013,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,168,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,554,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,956,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,155,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,169,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,611,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,026,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,239,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,639,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,026,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,295,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,168,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,639,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,449,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,142,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,501,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,808,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,711,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,673,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
6,783,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
5,943,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,890,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
5,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,923,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,104,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,205,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,027,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,923,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,104,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,205,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,027,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,923,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,104,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,205,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,027,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,043,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,392,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,255,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,134,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,064,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,392,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,276,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,084,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,134,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,536,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,090,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,112,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,184,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,680,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,255,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,162,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,184,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,679,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,967,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,276,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,196,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,967,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,346,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,194,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,416,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,111,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,346,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,225,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,416,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,111,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,225,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,607,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,543,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,359,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,607,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,686,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,820,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,388,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,698,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,686,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,338,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,698,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,686,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,335,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,748,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,686,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
7,830,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,388,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,819,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,830,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,416,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,556,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
-
کودک 2 تا 6 سال
6,754,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,785,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,700,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,363,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,782,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,926,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,131,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,716,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,868,700 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,997,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,131,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,857,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,867,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,997,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,131,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
8,857,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
6,866,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,349,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,951,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
5,190,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,008,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,994,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,439,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,036,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,576,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
9,985,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,346,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,477,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,583,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
10,478,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
7,544,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,111,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,734,000 تومان
کودک 6 تا 12 سال
11,113,000 تومان
کودک 2 تا 6 سال
63,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • پاسپورت حداقل 7 ماه اعتبار داشته باشد
خدمات آژانس
  • لیدر فارسی زبان
  • ترانسفر فرودگاهی
  • بلیط رفت و برگشت
  • بیمه مسافرتی
  • اقامت در هتل با صبحانه

توضیحات

ویژه 1 دی ماه 98

پرواز و هتل  بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

پرداخت 70 درصد کل هزینه تور در زمان رزرواسیون ضروری می باشد.

نرخ کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql